یکشنبه , جولای 21 2024

🔆#پندانه ✍️ ۲۲ پند ارزشمند

🔆#پندانه

✍️ ۲۲ پند ارزشمند

🔹آنچه را گذشته است، فراموش کن؛
🔸و بدانچه نیامده است، رنج و اندوه مبر.

🔹پیش از پاسخ دادن، بیندیش.
🔸هیچ‌کس را تمسخر مکن.

🔹به ضرر کردن کسی خوشنود مشو.
🔸دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی.

🔹نیک باش تا زندگانی به نیکی گذرانی.
🔸هرگز ترشرو و بدخو مباش.

🔹تا جایی که می‌توانی، از مال خود به دیگران ببخش.
🔸کسی را فریب مده تا دردمند نشوی.

🔹از هرکس و هرچیز مطمئن مباش.
🔸فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی.

🔹بی‌گناه باش تا بیم نداشته باشی.
🔸سپاس‌دار باش تا لایق نیکی باشی.

🔹با مردم یگانه باش تا سرآمد و مشهور شوی.
🔸راستگو باش تا پایدار باشی.

🔹فروتن باش تا دوست بسیار داشته باشی.
🔸مطابق وجدان خود رفتار کن که کامروا شوی.

🔹جوانمرد باش تا آسمانی باشی.
🔸روان خود را به خشم و کینه آلوده مساز.

🔰 با همین کارهای ساده می‌توان به خوبی زندگی کرد.

🆔 @Masaf

دیدگاهتان را بنویسید