یکشنبه , می 28 2023
 

🌥مادرنظام برزخ به قلب💖 سالم نیاز داریم

🍃🌸🍃#کنترل_فکر ۴۶

🌥مادرنظام برزخ به قلب💖 سالم نیاز داریم قلب غمگین 💔ومضطرب به درد نمیخوره
🧔آدمی که دردنیا بداخلاق،بددهن،حسوده نمی تونه تولد سالمی به برزخ داشته باشه
😘نشاط وامید وقدرت💪 وآرامش ابزاری هستند که دنیای مارو زیبا وآخرت روزیباتر میسازند
👈شیطان اینها رومیداند
هروقت افکاری🤔 به سراغ شما اومد که غم ،ترس ،ناامیدی وجودداشت احساس ضعف 😏وناتوانی بود اینا همه اش ازناحیه شیطان است حواس🤔 تون باشه اینا لشگریان شیطان هستند
🧔شما برای مقابله دربرابر غم تلاش و💪قدرت رو به کاربگیرید اون روشکست دادیدبعضی ازآدما کلا دنبال غصه میگردند این افرادکلا حال(دنیا) وآینده (آخرت)خودرا نابود می کنند این افراد وقتی غصه ای میاددائم درذهن🤔 خود پرورش میدهند ودائم درحال غصه😭 خوردن هستند واین یعنی شکست کامل است
🗯🗯🗯امید ،یقین،بینش درست،شادی وآرامش ابزاری هستند که باعث ساختن دنیای قشنگ وآخرت زیبا میشوند
💭💭💭شیطان براهمین میداند ودائم تلاش میکند شک وتردید ،دودلی،افسردگی ایجادکنه قدمهای ماروسست کنه هرگاه هرکدوم ازاین موارد درشما ایجاد شد بدانید شیطان داره تولید میکنه تانتونی قدم🦵 برداری
👦دانش آموز اگر بترسه ودچار شک وتردید بشه نمی تونه درس بخونه وموفق بشه.

@montazer_moalleman

بازدیدها: 0

 

دیدگاهتان را بنویسید