یکشنبه , فوریه 25 2024

…پس ای خدای شنوا! سپاس مرا بپذیر…

📖 …فَاسْمَعْ يا سَميعُ مِدْحَتي…
…پس ای خدای شنوا! سپاس مرا بپذیر…
O God you are the one who hears! So please accept my appreciation…

🔸 از مدرسه برگشت. مادرش را بغل کرد. مادر گفت: چیزی شده دخترم؟
لبخند زد و گفت: خوشحالم که شما منو طوری تربیت کردین که دغدغهٔ من شده ظهور امام زمان و آرزوم شده افتخار سربازی آقا… من واقعاً خوشبختم مامان!

▫️ When she came back from school, she hugged her Mother.
What has happened darling? her Mother asked.
She smiled and said :I’m really glad that you raised me in a way that I’m always thinking of my twelfth Imam and that it’s my dream to do something for his reappearance . My priority is to become a loyal soldier of his army .I am truly full of joy Mom!”

🌙 ویژه ماه #رمضان

✅ واحد مهدویت مصاف (مهدیاران)
@Mahdiaran

Visits: 0

دیدگاهتان را بنویسید