یکشنبه , فوریه 25 2024

من شکایت دارم…

من شکایت دارم…

من شکایت دارم…
از آن ها که نمی فهمند چادر مشکی من یادگار مادرم زهراست
از آن ها که به سخره می گیرند قـداسـتِ حجابِ مادرم را ؛
چـــــرا نمی فهمی؟
این تکه پارچه ی مشکی، از هر جنسی که باشد
حـــُرمــت دارد !

#فاطمیه
#حجاب
رفیق شهیدم ابراهیم هادی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اَُلَُلَُهَُمَُ َُعَُجَُلَُ َُلَُوَُلَُیَُکَُ َُاَُلَُفَُرَُجَُ

Visits: 0

دیدگاهتان را بنویسید