دوشنبه , دسامبر 4 2023

می‌گوینـد:شهـداءرفتندتامابمانیـم . . .

می‌گوینـد:شهـداءرفتندتامابمانیـم . . .🍃
ولی‌شهـ🕊ـداءرفتندتاماهم
به‌دنبالشان‌برویم
آری!جــامانده‌ایم . . .
دل‌رابایدصاف‌کرد !❤️
#شهیدانه✨/#شهیدنویدصفری🥀

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید