یکشنبه , ژوئن 16 2024

◄ آقاے قاضے بـہ شاگــــردانـشـان می‌ گفـــــــت :

◄ آقاے قاضے بـہ شاگــــردانـشـان می‌ گفـــــــت :
«نــَفْــــــــسِ انسان مثل همیـن حوض هاســــــــت.
اگر آرامش داشته باشد، اضافـــــات و کثافـــــات ته‌نشیــــــن می‌شـــــود. راه کســــــــب این آرامــــــــش چیست؟ سکــــــــوت. وقتی پرحرفی می‌کنیم و خودمــــــــان را به تلاطــــــــم بی‌خـــــود می‌اندازیــــــــم،
در واقــــــــع داریم نفس‌مان را زیر و رو می‌کنیم!
اما اگــر کســــــــی رعایت صَمــــــــت و سکــــــــوت را بکند، آرام آرام این آلودگی‌ها که ته‌نشین شده،
مُنجمــــــــد می‌شود و دیگر حرکت نمی‌کند. این طوری نــَفْسَش را تحت تسلط خود در می‌آورد.»

◄ آقاے قاضے بـہ شاگــــردانـشـان می‌ گفـــــــت :

https://eitaa.com/joinchat/2843344995C4bdc20cf63

دیدگاهتان را بنویسید