دوشنبه , آوریل 22 2024

🤲اللهم اغن کل فقیر

🌸🌸 #مهدویت ۳۲

🤲اللهم اغن کل فقیر ابتدا باید مادر وپدر وبعد خواهر وبرادر وقوم وخویش آخر سر غریبه هارو باید کمک کنید
👈سعی کنید بی حساب به دیگران کمک کنید تا شبیه خدا شوید البته نه به اندازه ای خودتان به زحمت بیفتین
💭پس از هرکمکی بگویید الحمدلله یعنی خدایا کمک کردن به دیگران وهرکارخیری که انجام میدهم را از ناحیه توبه من اول الهام میشود وبعد انجام میدهم قدرت💪 وتوانایش رو تودادی وتو🕋را شاکرم به من اجازه دادی که کارخیر کنم هیچ کاری رو باید ازناحیه خودمون ندونیم تا دجار💪 عجب وغرور نشویم
👨انسان مومن آدمای گناهکاررو باچشم تحقیر نمیبینه ودائم خودش رو روسیاهتر از همه می بینه
👨فقیر ویا نیازمند فرستاده خداست ازطرف خدا اومده وخدا از تو درخواست کرده است پس باید به بهترین شکلی که می توانی نیازش را برطرف کنی
☀️ پیامبر اگر لباس نو میخرید تا نیازمندی رو میدید فوری به او می بخشید ودوباره لباس قدیمی خودرا می پوشید کنیزی گریه میکرد پیامبر پرسید چرا گریه میکنی گفت پول ارباب ۴ 💷درهم بودرو گم کردم ؟ پیامبر سریع به اوداد گفت برو دوباره گریه کرد گفت الان بروم دیر شده ممکنه اربابم دعوام کنه میترسم برم پیامبر تا منزل برد در زد اربابش تا صدای پیامبر را شنید گفت به احترام شما آزادش کردم این ادب است
☁️از پیامبر پرسیده شد اگر به هر فقیری کمک کنیم زیاد میشوند فرمود به سه نفر اول کمک کنید

@montazer_moalleman

دیدگاهتان را بنویسید