دوشنبه , جولای 22 2024

هرگاہ خستہ شدے از این نیش و ڪنایہ

هرگاہ خستہ شدے از این نیش و ڪنایہ

🙁 فقط سرت را رو بہ آسمان ڪن و بگو

خدایا همہ اش بہ خاطر رضاے توست…☺️

 

❣️براے چادر…..

باید بہ آسمان نگاہ ڪرد….🙄

❣️براے چادر و حجابت

بہ ڪنایہ اطرافیانت نگاہ نڪن….

آسمانے شدن بهاء دارد … 😉

یادت باشد بهشت را بہ بها میدهند نہ بہ بهانہ…👌

نیش و ڪنایہ ها راتحمل ڪن ارزش آسمانے شدن را دارد…✅

 

⇜حجابت یادگار زهراست … 💞

همان ڪسے ڪہ

در ڪوچہ هاے بنے هاشم حتے با سیلے اے ڪہ بر صورتش خورد😱

😔و چشمانش سیاهے شد😭بازهم نگذاشت چادر از سرش بر

زمین بیفتد.. 😭

⇜پس قدر حجابت را بدان و بہ چادرت و حجابت احترام بگذار…🙂

 

⇜یادت باشد ڪنایہ ے این مردمان هیچ گاہ پایانے ندارد😳پس بہ

خاطر حرف مردم بے احترامے نڪن بہ یادگار حضرت زهرا(س)…🙏

⇜آنجاست ڪہ دلت آرام میشود بہ حضورش💓

و ڪنایہ هاے مردم رنگ میبازد…☺️

❣️با حجابت

هیچگاہ راہ آسمان را گم نمیڪنے.. 💞

روز هایت آسمانے… 💞

🌹🌹

پیشنهاد ما به شما

✅ #غیبت در لغت به معنای پوشیده بودن از دیدگان است.

✅ #غیبت در لغت به معنای پوشیده بودن از دیدگان است. 🔸 مفهوم غیبت مقابل …

دیدگاهتان را بنویسید