سه‌شنبه , آوریل 23 2024

-خدایا‌اگرروزی‌آمدکه‌محبت‌علی‌را

-خدایا‌اگرروزی‌آمدکه‌محبت‌علی‌را
ازمن‌گرفتی،جان‌دربدنم‌نباشد!
خدایا‌حال‌میدانم‌که‌ #علی چرا‌چیزی‌را
جز‌دلِ‌چاه‌برایِ‌دردودل‌انتخاب‌نکرد..
خیلی‌چیزهارا‌نمیتوان‌به‌
هیچکس‌گفت!
خدایا‌!جانِ‌آن‌ #امام‌زمان راسالم‌بدار‌
که‌امید‌شیعه‌است♥️

#شھیداحمدۍروشن🌱

@Ebrahimhadi
@EbrahimhadiMarket

پیشنهاد ما به شما

🌺 حضرت ﻓﺎﻃﻤﻪ سلام الله ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪ

🌺 حضرت ﻓﺎﻃﻤﻪ سلام الله ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪ 🌺 ﻋﻠﻴﺎ ﻣﺨﺪﺭﻩ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻛﺒﺮﻯ ﺳﻠﺎﻡ …

دیدگاهتان را بنویسید