دوشنبه , آوریل 22 2024

عشق جانم #امام زمانم

عشق جانم #امام زمانم

فرازی از نامه حضرت به شیخ مفید:

در بیابان های تاریک و ظلمانی ،صحراهای خشک و بی آب و علف که دست تطاول زمان بدان نمیرسد
برای شما دعا میکنم.❤️

@montazer_moalleman

دیدگاهتان را بنویسید