پنج‌شنبه , می 30 2024

🌼در محضر امام خمینی (ره)

🌼در محضر امام خمینی (ره)

✍️پسرم! تا نعمت جوانی را از دست ندادی فکر اصلاح خود باش که در پیری همه چیز را از دست می دهی. یکی از مکید شیطان که شاید بزرگترین آن باشد 《استدراج》است. در عهد نوجوانی شیطان باطن، که بزرگترین دشمن اوست او را از فکر اصلاح خود باز می دارد و امید می دهد که: وقت زیاد است، اکنون فصل برخورداری از جوانی است….

و هر آن و هر ساعت و هر روز بر انسان می گذرد، درجه درجه او را با وعده های پوچ از این فکر باز می دارد تا ایام جوانی را از او بگیرد و آن گاه که جوانی رو به اتمام است؛ او را به امید اصلاح در پیری سرخوش می کند. و در ایام پیری نیز این وسوسه شیطانی از او دست نکشد و وعده توبه آخر عمر می دهد و در آخر عمر و شهود موت، حق تعالی را را در نظر او مبغوض ترین موجود جلوه می دهد که: محبوب او را که دنیاست از دستش گرفته است!

💥 و این حال اشخاصی است که غرقاب دنیا آنها را از فکر اصلاح به دور نگهداشته و غرور دنیا سرتا پای آنان را فرا گرفته است و ادیان را هیچ و پوچ می دانند…

📚نصایح اخلاقی و عرفانی امام خمینی(ره)

‌‌‌‌✅ کانال استاد دانشمند
┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅
http://eitaa.com/joinchat/592117774Cb596248863

دیدگاهتان را بنویسید