سه‌شنبه , دسامبر 5 2023

برچسب آرشیوها: زهرا (س)

🌺 آفرینش شگفت حضرت زهرا (س)

🌺 آفرینش شگفت حضرت زهرا (س) 🌺 ﺩﺭ ﺷﺐ ﻣﻌﺮﺍﺝ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺳﻴﺒﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠّﻰ الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻫﺪﻳﻪ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻠﻘﺖ ﻭ ﺑﻮﻯ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺯﻳﺒﺎﺋﻰ ﺁﻥ ﻣﻠﺎﺋﻜﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺗﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠّﻰ الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻴﻞ ﻛﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ …

مطالعه بیشتر »